Projekty

Paliativní péče

V dnešní době se téma přirozeného odchodu z tohoto světa dostává do pozadí. Často se nám zdá vzdálené, nevhodné a nepatřičné o umírání a smrti mluvit.

Péče o člověka na sklonku života má však v našem Domově nezastupitelné místo. Snažíme se reagovat na přání a individuální potřeby umírajícího a také spolupracovat a pomáhat jeho rodině při zvládání náročné životní situace. Znalost životního příběhu uživatele nám dává možnost více se k němu přiblížit a pochopit jeho životní hodnoty, priority, potřebu smíření a odpuštění. Uznáváme a respektujeme vnitřní hodnotu každého člověka, jako jedinečné bytosti. Svoboda při rozhodování a důstojnost jsou stěžejní pro přístup v paliativní péči k uživateli.

Námi poskytovaná paliativní péče podporuje kvalitu života uživatele, a to až do jeho samotného závěru. Je určena osobám a jejich rodinám, které čelí život ohrožující nemoci. Cílem je komplexní přístup, který se zaměřuje na řešení tělesných příznaků nemoci, tišení bolesti a další symptomy v oblasti zdravotní, psychické, sociální a duchovní.

Nezapomínáme na vytvoření důstojného prostoru příbuzným, aby doba truchlení mohla probíhat přirozeným způsobem při uskutečnění rituálů, které pomáhají v běžném životě přijmout ztrátu milovaného člověka. Rodině poskytujeme poradenství při vyřizování posledních věcí člověka.

Co je paliativní péče?

Paliativní péče je označení pro péči zaměřenou na udržení nejvyšší možné kvality života v souvislosti s nevyléčitelnou nemocí. Jejím obsahem je mírnění bolesti a dalších tělesných a psychických potíží (např. nechutenství, deprese, celková slabost, poruchy spánku) a psychická, sociální, duchovní podpora. Principem paliativní péče je zmírnit příznaky, které člověka s těžkou nemocí trápí a obtěžují. Chrání lidskou důstojnost a klade důraz na kvalitu života člověka, respektuje individualitu lidské osobnosti a její jedinečnost. Je zde kladen důraz na potřeby a přání člověka.

Též v rámci paliativní péče musí být respektována autonomie a důstojnost. Uživatel má právo a možnost rozhodovat o sobě samém, o způsobu péče o jeho osobu. Pro kvalifikované rozhodnutí by měl mít dostatečné informace o diagnóze a prognóze a možnostech léčby. V takovém případě se tyto uznávané aspekty přístupu k uživateli projeví i ve vztahu mezi uživatelem, jeho rodinou a paliativním týmem.

Kdo paliativní péči indikuje?

Vždy lékař na podkladě zdravotního stavu, návrh může vznést každý člen týmu, uživatel i jeho rodina. Pak následuje sestavení paliativního plánu péče.

Kdo o uživatele v paliativní péči pečuje?

Multidisciplinární tým, na který je uživatel zvyklý. Péče probíhá v Domově důchodců Dobrá Voda. Jedná se zejména o lékaře, zdravotní sestry, pracovníky přímé obslužné, fyzioterapeuty, nutričního terapeuta, sociální a aktivizační pracovníky. Do péče se zapojují též dle potřeby duchovní, dobrovolníci, psychiatr. Klíčová je spolupráce s rodinou.

V posledních dvou letech docházelo k cílenému výběru této tématiky v dalším vzdělávání pracovníků přímé obslužné péče, zdravotních sester, aktivizačních pracovníků, fyzioterapeutů, vedoucích a sociálních pracovníků v rámci multidisciplinárního týmu. Vzdělávací semináře a konzultace pro koordinační skupinu byly vedené odborným lektorem a uzpůsobené na míru aktuálním potřebám pracovníků domova.

Finanční podporou vzdělávání pracovníků v oblasti paliativní péče nám poskytl Jihočeský kraj v dotačním programu "Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji". Dotační program byl využit v roce 2021 a 2022 v rámci konání seminářů pro multidisciplinární tým a odborných konzultací koordinační skupiny projektu. 

projekt "Podpora paliativní péče v Jihočeském kraji", r. č. 413-02-03/22 je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje