Dětská skupina Rybičky

Dětská skupina Rybičky

OTEVÍRÁME 1. 4. 2018!


Na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost rozhodlo Ministerstvo práce a sociálních o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dětská skupina registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/00068321,  prioritní osa OPZ: 1.2 Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci.