Domov pro seniory, pracoviště Chvalkov

Poslání

"Každý dům by měl být postavený na pevných a stabilních základech. Takové základy má i Domov pro seniory a tvoří je jeho poslání."

 • Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Cílová skupina

"Každý dům má svoje obyvatele. Stejně tak i Domov pro seniory je určen pro vymezený okruh obyvatel, respektive cílovou skupinu uživatelů."

 • Cílovou skupinu tvoří senioři starší 60 let se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí za pomoci rodiny, terénní či ambulantní sociální služby.

Cíle

"Žádný dům není postaven jen tak, vždy má svůj účel, svůj cíl. Stejně tak i Domov pro seniory má svoje cíle."

 • Uživatel, který v domově za podpory poskytované sociální služby důstojně prožije a dožije svoje stáří.
 • Uživatel, který je spokojený v těchto oblastech: ubytování, stravování, poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb.
 • Uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas.
 • Uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jeho realizaci.

Zásady

"Žádnému domu by neměla chybět jistá a neprostupná střecha. Samozřejmě i Domov pro seniory takovou střechu má. Tvoří ji zásady poskytování sociálních služeb."

 • Individuální přístup personálu.
 • Respektujeme důstojnost a práva uživatelů.
 • Pomoc při udržení přirozených sociálních vztahů.
 • Respektujeme svobodné rozhodnutí uživatelů.
 • Zachování mlčenlivosti ve vztahu k osobním údajům uživatelů.

Komu neposkytujeme službu Domova pro seniory

"Cesty do mnoha domů však nejsou zpřístupněné úplně pro všechny. Ani do Domova pro seniory nemůže přijít každý."

 • Pokud Domov pro seniory Dobrá Voda - Domov pro seniory neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Pokud Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Osobám, které nejsou schopny pobytu v Domově z důvodu s akutní infekční nemoci.
 • Osobám, jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.
 • Osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby a kterým Domov vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.