Zdravotní a ošetřovatelská péče

Uživatelům poskytujeme zdravotní a ošetřovatelskou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu v nepřetržitém 24hodinovém provozu včetně sobot a nedělí. Zdravotní a ošetřovatelská péče je zajišťována odborným personálem - všeobecnými sestrami, praktickými sestrami, fyzioterapeuty a pracovníky přímé obslužné péče. V rámci ošetřovatelské péče je uživatelům zajišťována podpora a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání všech běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako např. v oblasti stravování, hygienické péče, vyprazdňování apod.

Ošetřovatelská rehabilitační péče

Nedílnou součástí ošetřovatelské péče je péče rehabilitační. Cílem rehabilitačního ošetřování je podpora zachování uživatelovi stávající soběstačnosti, funkční schopnosti a zabránění vzniku imobilizačního syndromu. Základní rehabilitační ošetřování provádějí všeobecné sestry ve spolupráci s pracovníky přímé péče. Speciální rehabilitační postupy v mají v kompetenci fyzioterapeuti. Fyzioterapie probíhá individuálně či skupinově. Tato péče je poskytována pouze v závislosti na indikaci praktického či odborného lékaře. V rámci rehabilitační péče probíhá nácvik mobility a správného využívání kompenzačních pomůcek, aplikace masážních technik. Dále je možné využít elektroléčbu, magnetoterapii, ultrazvuku apod.

Lékařská péče

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, mají všechna pobytová zařízení sociálních služeb povinnost zajistit poskytování zdravotní péče, ale nejsou povinna zdravotní péči poskytovat. 

Lékařská péče je primárně zajišťována praktickým lékařem, který do zařízení dochází pravidelně 2 x týdně, v pondělí a čtvrtek. Při příjmu je uživateli vždy nabídnuta možnost registrace u praktického lékaře, který domov navštěvuje. Je ale pouze na jeho rozhodnutí, zda této možnosti využije, či bude trvat na ponechání registrace u původního praktického lékaře. Dále do Domov pro seniory Dobrá Voda docházejí odborní lékaři jako psychiatr, pneumolog a dermatolog.

V případě, kdy dojde k náhlému zhoršení zdravotního stavu uživatele a v zařízení není přítomen praktický lékař, je přivolána všeobecnou sestrou Zdravotní záchranná služba. V případě potřeby dalších odborných vyšetření je zpravidla praktickým lékařem vystaven příkaz k transportu a samotný převoz probíhá prostřednictvím tzv. převozové sanity. Pokud je třeba uživatele doprovodit na vyšetření, bývá to zpravidla rodinný příslušník, popřípadě opatrovník, který následně dává souhlas s dalším vyšetřením.

Informace o zdravotním stavu uživatele je kompetentní podávat pouze ošetřující lékař a pouze té osobě, kterou uživatel uvede do Záznamu o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu či soudem určenému zástupci.