Ošetřovatelská a obslužná péče

Ošetřovatelská péče je v DDDV zajišťována dvacet čtyři hodin denně na základě ošetřovatelského plánu a plánu péče odborně způsobilým personálem. V rámci péče je uživatelům zajišťována podpora a pomoc v rozsahu jejich omezení při zvládání všech běžných úkonů péče o vlastní osobu, jako např. v oblasti stravování, hygienické péče, vyprazdňování atd.

Fyzioterapie

Cílem rehabilitačního ošetřování v DDDV je podpora zachování uživatelovi stávající soběstačnosti a funkční schopnosti a zabránění vzniku imobilizačního syndromu. Základní rehabilitační ošetřování provádějí pracovníci přímé péče, event. všeobecné sestry. Speciální rehabilitační postupy mají v kompetenci fyzioterapeuti. Rehabilitace probíhá individuálně či skupinově. Tato péče je poskytována pouze v závislosti na indikaci praktického či odborného lékaře. V rámci rehabilitační péče probíhá v DDDV nácvik mobility a správného využívání kompenzačních pomůcek, aplikace masážních technik. Dále je možné využít elektroléčbu, magnetoterapii, ultrazvuku atd. 

Lékařská péče

Dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, mají všechna pobytová zařízení sociálních služeb povinnost zajistit poskytování zdravotní péče, ale nejsou povinna zdravotní péči poskytovat.

Zdravotní péče v DDDV je primárně zajišťována praktickým lékařem, který je soukromou osobou, a do zařízení dochází vždy denně pouze ve všední den v pravidelně dohodnutou ordinační dobu. Při příjmu do DDDV je uživateli vždy nabídnuta možnost registrace u praktického lékaře, který domov pravidelně navštěvuje. Je ale pouze na jeho rozhodnutí, zda této možnosti využije, či bude trvat na ponechání registrace u původního praktického lékaře. Dále do DDDV docházejí odborní lékaři jako psychiatr, pneumolog, neurolog, dermatolog.

V případě potřeby dalších odborných vyšetření, je-li nutný převoz uživatelů mimo domov či k hospitalizaci, je zpravidla praktickým lékařem vystaven příkaz k transportu a samotný převoz probíhá prostřednictvím tzv. převozové sanity, soukromým vozem domova (fakultativní služba), event. prostřednictvím rychlé záchranné služby. 


Informace o zdravotním stavu uživatele

Informace o zdravotním stavu uživatele je kompetentní podávat pouze ošetřující lékař a pouze té osobě, kterou uživatel uvede do Záznamu o souhlasu s poskytováním informací o zdravotním stavu či soudem určenému zástupci.