Domov se zvláštním režimem

Poslání

"Každý dům by měl být postavený na pevných a stabilních základech. Takové základy má i Domov se zvláštním režimem a tvoří je jeho poslání."

 • Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

Cílová skupina

"Každý dům má svoje obyvatele. Stejně tak i Domov se zvláštním režimem je určen pro vymezený okruh obyvatel, respektive cílovou skupinu uživatelů."

 • Cílovou skupinu tvoří osoby starší 55 let trpící Alzheimerovou chorobou, osoby se všemi typy stařeckých demencí a ostatní osoby s organickým poškozením centrální nervové soustavy, jejichž situace vyžaduje stálou pomoc, podporu a dohled jiné fyzické osoby.

Cíle

"Žádný dům není postaven jen tak, vždy má svůj účel, svůj cíl. Stejně tak i Domov se zvláštním režimem má svoje cíle."

 • Uživatel, který je podporován prostřednictvím sociální služby v udržení kontaktu se svými blízkými a přáteli.
 • Uživatel, u kterého pomocí citlivého přístupu zaměstnanců a nabídkou rozmanitých aktivit dojde ke snížení četnosti nežádoucího chování.
 • Uživatel, kterému je umožněno uchovávat si soběstačnost a je podporován v těch činnostech, které zvládá sám.
 • Uživatel, který je motivován prostředím k prožívání aktivního života - nabídka práce v dílnách, léčebný tělocvik, trénink paměti, kulturní programy, výlety, skupinová cvičení, individuální rehabilitace, reminiscenční terapie.

Zásady

"Žádnému domu by neměla chybět jistá a neprostupná střecha. Samozřejmě i Domov se zvláštním režimem takovou střechu má. Tvoří ji zásady poskytování sociálních služeb."

 • Individuální, odborný a odpovědný přístup personálu.
 • Respektování důstojnosti a práv uživatelů.
 • Srozumitelnost přístupu k uživatelům.
 • Odstraňování sociální izolace.

Komu neposkytujeme službu Domova se zvláštním režimem

"Cesty do mnoha domů však nejsou zpřístupněné úplně pro všechny. Ani do Domova se zvláštním režimem nemůže přijít každý."

Tuto službu nemůžeme poskytnout osobám: 

 • jejichž projevy chování mohou ohrozit jejich osobu a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc,
 • se středně těžkým a těžkým stupněm mentálního postižení,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení,
 • ohrožujícím zdraví ostatních obyvatel a zaměstnanců akutní infekční nemocí.