Domov se zvláštním režimem 

Poslání

"Každý dům by měl být postavený na pevných a stabilních základech. Takové základy má i Domov se zvláštním režimem a tvoří je jeho poslání."

 • Posláním Domova se zvláštním režimem je poskytovat nepostradatelnou péči osobám se speciálními potřebami a tím jim umožnit žít důstojný a spokojený život. Pomoc je přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, směřuje k udržování sociálních návyků potřebných k životu, respektuje jejich lidskou důstojnost, dodržuje lidská práva a vytváří podmínky pro minimalizaci sociální izolace.

Cílová skupina

"Každý dům má svoje obyvatele. Stejně tak i Domov se zvláštním režimem je určen pro vymezený okruh obyvatel, respektive cílovou skupinu uživatelů."

 • Cílovou skupinu tvoří osoby starší 55 let trpící Alzheimerovou chorobou, osoby se všemi typy stařeckých demencí a ostatní osoby s organickým poškozením centrální nervové soustavy, kteří mají sníženou soběstačnost a pokročilou ztrátu paměťových a orientačních schopností a jejichž situace vyžaduje stálou pomoc, podporu a dohled jiné fyzické osoby.

Cíle

"Žádný dům není postaven jen tak, vždy má svůj účel, svůj cíl. Stejně tak i Domov se zvláštním režimem má svoje cíle."

 • Vytvářet takové prostředí, ve kterém se uživatelé budou cítit bezpečně a kde budou moci prožít důstojný život.
 • Vytvářet podmínky pro udržení či rozvoj dřívějších zvyků a rituálů uživatelů služby.
 • Podporovat uživatele v udržení svých schopností a dovedností, které jim umožní uchovat si soběstačnost v denních činnostech.
 • Naplňovat volný čas uživatelů prostřednictvím smysluplných činností a aktivně nabízet volnočasové aktivity nabízené domovem.
 • Podporovat uživatele v udržení svých schopností a dovedností, které jim umožní uchovat si soběstačnost v denních činnostech.
 • Poskytovat uživatelům pomoc při udržení přirozených sociálních vztahů se svojí rodinou, přáteli, známými (pořádání setkání s rodinami, spolupráce s rodinou na tvorbě životního příběhu, možnost zapojit se do péče o uživatele).

Zásady

"Žádnému domu by neměla chybět jistá a neprostupná střecha. Samozřejmě i Domov se zvláštním režimem takovou střechu má. Tvoří ji zásady poskytování sociálních služeb."

 • Podporujeme zachování dosavadní míry soběstačnosti.
 • Ctíme práva a důstojnost uživatele a respektujeme jeho osobní realitu.
 • Vzájemně si pomáháme, podporujeme a inspirujeme se na cestě ke společnému cíli.
 • Uplatňujeme jednotný přístup k uživateli.

Komu neposkytujeme službu Domova se zvláštním režimem

"Cesty do mnoha domů však nejsou zpřístupněné úplně pro všechny. Ani do Domova se zvláštním režimem nemůže přijít každý."

 • Pokud Domov pro seniory Dobrá Voda - Domov se zvláštním režimem neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb.
 • Pokud Domov nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá.
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení.
 • Osobám, které nejsou schopny pobytu v Domově z důvodu akutní infekční nemoci.
 • Osobám, které žádají o poskytnutí sociální služby a kterým Domov vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.