GDPR 

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR") na níže uvedeném odkazu jako správce osobních údajů poskytujeme informaci o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů. 

Dále uvádíme vysvětlení základních pojmů použitých v informaci o zpracování osobních údajů pro subjekty údajů:

Osobní údaj - Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Zpracování osobních údajů - Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji nebo soubory osobních údajů pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení. Zpracování ve smyslu GDPR však nelze chápat jako jakékoli nakládání s osobním údajem. Zpracování osobních údajů je nutné považovat již za sofistikovanější činnost, kterou správce s osobními údaji provádí za určitým účelem a z určitého pohledu tak činí systematicky.

Subjekt údajů - Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjekt údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji.

Účel zpracování - Srozumitelné slovní odůvodnění potřeby zpracování osobních údajů.

Právní titul - Jedná se o vymezení zákonnosti zpracování osobních údajů v souladu s GDPR.

Právní základ - V případě, že je právním titulem právní povinnost nebo plnění úkolů ve veřejném zájmu, tak je pak třeba určit právní normu z české legislativy, na které je zpracování osobních údajů postaveno nebo ze které zpracování osobních údajů přímo vyplývá.

Příjemce osobních údajů - Ten, kdo má k osobním údajům přístup.

Správce osobních údajů - Správcem je subjekt jakékoliv právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Z povahy věci musí být u každého zpracování správce. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely, např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají subjekty údajů právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů.