Domov pro seniory

Poslání

"Každý dům by měl být postavený na pevných a stabilních základech. Takové základy má i Domov pro seniory a tvoří je jeho poslání."

 • Posláním Domova pro seniory je poskytování pobytové služby prostřednictvím pomoci a podpory jako důstojné náhrady za běžné domácí prostředí těm seniorům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálně určených potřeb uživatelů, respektuje základní lidská práva a svobody, důstojnost a usiluje o sociální začleňování uživatelů.

Cílová skupina

"Každý dům má svoje obyvatele. Stejně tak i Domov pro seniory je určen pro vymezený okruh obyvatel, respektive cílovou skupinu uživatelů."

 • Cílovou skupinu tvoří senioři starší 60 let se sníženou soběstačností, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby a s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí za pomoci rodiny, terénní či ambulantní sociální služby.

Cíle

"Žádný dům není postaven jen tak, vždy má svůj účel, svůj cíl. Stejně tak i Domov pro seniory má svoje cíle."

 • Uživatel, který v zařízení za podpory poskytované sociální služby důstojně prožije svoje stáří.
 • Uživatel, který je spokojený v těchto oblastech; ubytování, stravování, poskytování sociálně aktivizačních činností dle individuálních potřeb, zajištění soukromí.
 • Uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle svoje schopnosti a dovednosti, a umí aktivně trávit svůj čas.
 • Uživatel, kterému je sociální služba poskytována dle jeho individuálních, osobních přání a poskytuje mu podporu při jeho realizaci.

Zásady

"Žádnému domu by neměla chybět jistá a neprostupná střecha. Samozřejmě i Domov pro seniory takovou střechu má. Tvoří ji zásady poskytování sociálních služeb."

 • Individuální přístup personálu.
 • Respektování důstojnosti, práv a svobodného rozhodnutí uživatelů.
 • Zachování mlčenlivosti ve vztahu k osobním a citlivým údajům uživatelů.

Komu neposkytujeme službu Domova pro seniory

"Cesty do mnoha domů však nejsou zpřístupněné úplně pro všechny. Ani do Domova pro seniory nemůže přijít každý."

Tuto službu nemůžeme poskytnout osobám:

 • které trpí Alzheimerovou chorobou v takovém stádiu, kdy vyžadují stálý dohled druhé osoby, pro takové případy je určen Domov se zvláštním režimem,
 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnickém zařízení (např. léčba transfúzemi),
 • z důvodu akutní nemoci a nutnosti nepřetržité lékařské péče (např. podpora dýchání pomocí kyslíkového přístroje),
 • s infekčními chorobami typu aktivní TBC, AIDS, hepatitidy apod.,
 • s psychickou poruchou, při níž mohou ohrozit sebe i druhé, jejichž chování znemožňuje soužití s kolektivem a jejich stav není ovlivnitelný léčbou,
 • které svým onemocněním nebo chováním mohou výrazně narušovat a znemožňovat společné bydlení a klidné soužití,
 • kterým domov není schopen naplnit jejich speciální požadavky s ohledem k personálnímu, technickému a věcnému vybavení,
 • které by svým umístěním v domově řešily pouze rodinnou či bytovou situaci.
 • Výjimku může učinit ředitel zařízení.