Projekty

Biografie

V současné době se v našem domově rozvíjí biografická koncepce péče. A co si pod pojmem biografie představit?

Model péče zpracoval prof. Erwin Böhm rakouský profesor zakladatel psychobiografického modelu péče který se stal ošetřovatelským modelem mezinárodně uznávaným a v současnosti využívaný v oblasti geriatrické a gerontopsychiatrické péče. Biografií můžeme rozumět životní příběh uživatele Při získávání informací o klientovi vycházíme z jeho biografie historicko-společensko-kulturních prvků doby a regionálních specifik. Důležitým zdrojem pro práci s biografií jsou nejen samotní uživatelé, ale taktéž úzká spolupráce s rodinami.

Mezi základní biografické nástroje, které se využívají v našem domově jsou: biografický list, biografická kniha, reminiscenční klub (vzpomínkový klub) a terapie prostředím. Práce s uživatelem není pouhým sběrem dat, ale zájem personálu o uživatele tak otevírá vztah s respektem, vstřícností o minulost a život uživatele, který probíhá na základě tzv. psychobiografické vizitace péče tj. diskuze vedená v týmové spolupráci klíčovým pracovníkem uživatele.

Při poskytování péče je vždy důležité si uvědomit, kdo je uživatel, v jaké je životní situaci a jaký druh podpory, pomoci nebo péče je z naší strany potřeba. Proto i základní koncepci péče používanou v našem zařízení lze rozlišit na aktivizační, re-aktivizační a stimulační.

Jaké jsou cíle a v čem nám práce s biografií pomáhá?

  • Dochází k snadnější adaptaci uživatele na nové prostředí a vyrovnávání s touto změnou.
  • Potřeby a přání uživatele jsou snadněji rozpoznány, prevence špatné interpretace potřeb uživatele.
  • Rozšiřuje pohled na uživatele a poskytování nadstandardní formy péče.
  • Pracujeme s tématy, které oživujeme v pracovní i osobní rovině, cvičení paměti.
  • Podporuje komunikaci mezi uživatelem, ošetřujícím personálem a rodinou (opatrovníkem), prevence potenciální sociální izolace uživatele.
  • Usnadňuje práci klíčového pracovníka pro získání důvěry klienta.
  • Usnadňuje práci klíčového pracovníka pro tvorbu individuálního plánu.
  • Stává se hodnotným materiálem pro personál a rodinu.
  • Zachovává denní rituály, zvyky, které dávají uživateli pocit jistoty, bezpečí.
  • Slouží jako praktický komunikační nástroj v rámci poskytované péče.

Znalost biografie uživatele usnadňuje pečujícímu personálu pochopit jeho jednání, zachovat celoživotní rituály. Co je pro něj normální, co poznal a prožil. Na základě tohoto lidského porozumění je možné poskytovat adekvátní služby a individualizovanou péči uživateli s úctou a respektem k důstojné hodnotě stáří.


Pro tvorbu článku tvořily zdroje a materiály:

Eva Procházková, Práce s biografií a plány péče, ISBN 978-80-204-3186-8, 2014

Prof. Erwin Böhm, Psychobiografický model péče podle Böhma, ISBN 978-80-204-3197-4, 2009

www.ebin.cz