Nejčastěji kladené otázky

Kde získám formuláře pro podání žádosti o umístění do Domova důchodců Dobrá Voda?

Žádost se podává na formuláři Domova důchodců Dobrá Voda (dále jen DDDV), jehož součástí je i formulář Vyjádření lékaře. Zdravotní stav posuzuje praktický lékař, pokud jste hospitalizováni v nemocni, může tak učinit lékař ošetřující. Formuláře získáte buď osobně v kanceláři sociálních pracovnic nebo na webových stránkách zařízení. Po domluvě se sociální pracovnicí je možné Vám poslat tiskopisy poštou.

K formuláři nezapomeňte přidat i rozhodnutí o příspěvku na péči, pokud byl přiznán a aktuální důchodový výměr nebo útržek důchodové složenky. Výměr důchodu zasílá Česká správa sociálního zabezpečení. Výši důchodu je třeba doložit pouze v případě, že příjem osoby nepostačuje na úhradu nákladů podle § 73 Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách. V případě, že byl žadatel zbaven či omezen ve způsobilosti k právním úkonům, k žádosti doloží rozhodnutí soudu o omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům, či ustanovení opatrovníka dle § 29 Občanského zákoníku a listinu o ustanovení opatrovníka. Listiny musí být označeny razítkem nabytí právní moci.

Jak postupovat v případě, kdy žadatel není schopen podpisu?

Žádost musí být podepsána výhradně žadatelem o sociální službu či jeho zákonným zástupcem. V případě, že je s žadatelem obtížná slovní a písemná komunikace, doporučujeme zažádat příslušný soud (dle místa trvalého bydliště žadatele) o ustanovení opatrovníka podle §29 Občanského zákoníku. Návrh na ustanovení opatrovníka Vám pomohou sepsat sociální pracovnice DDDV.

Po podání žádosti budu hned přijat?

Vaše žádost bude posouzena přijímací komisí DDDV, kterou tvoří vrchní sestra, vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice. Poté budete písemně vyrozuměn, zda jste byl zařazen do evidence žadatelů. V případě, že Vaše žádost bude komisí zamítnuta, písemně Vám sdělíme důvod zamítnutí. Prosíme, včas vždy aktualizujte svou žádost (změna zdravotního stavu, změna adresy a telefonního čísla, výše důchodu, přiznání příspěvku na péči apod.). Před přijetím žadatele do DDDV bude provedeno sociální šetření sociální pracovnicí a zdravotní sestrou v místě současného pobytu uživatele. O přijetí budete telefonicky vyrozuměn sociální pracovnicí.

Jaká je čekací doba na umístění?

Čekací doba na umístění je velice individuální. Nepřihlížíme však k datu podání žádosti, není tedy třeba podávat žádost v předstihu (tzv. pro jistotu). Přihlížíme ke zdravotnímu stavu a sociální situaci žadatele.

Co když můj příjem nepostačuje na úhradu?

Dle zákona o sociálních službách musí po úhradě za ubytovaní a stravu zůstat uživateli 15% jeho příjmu. Pokud příjem uživatele nepostačuje na plnou úhradu nákladů, může poskytovatel uzavřít Smlouvu o spoluúčasti na úhradě nákladů s osobou blízkou uživateli (či jinou fyzickou osobou nebo právnickou osobou).

Je přiznání příspěvku na péči podmínkou pro přijetí?

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek na péči slouží v DDDV na úhradu péče o osoby, které se sami nedokážou obsloužit v činnostech, na které byl příspěvek přiznán. Pokud si myslíte, že na příspěvek na péči máte nárok, doporučujeme Vám podat si žádost o něj i v případě, že do DDDV nenastoupíte. Příspěvek na péči Vám pomůže financovat např. služby osobní asistence, pečovatelskou službu či odlehčovací službu. O příspěvek je možné požádat na pracovištích úřadu práce obce, v jejímž spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

Musím mít trvalé bydliště v okresu České Budějovice, když chci být u Vás umístěn?

Trvalé bydliště není podmínkou pro umístění do DDDV. Jelikož jsme zřizováni Jihočeským krajem, dáváme přednost žadatelům z Jihočeského kraje.

Jaké je vybavení pokoje a je možné vybavit si pokoj i vlastním nábytkem?

Pokoje jsou vybaveny polohovacími postelemi, šatní skříní a uzamykatelnými stolečky. Obyvatelé si mohou zútulnit své bydlení vlastními drobnými doplňky(např. květinami, obrázky, fotografiemi, závěsy).

Mohu používat vlastní elektrický spotřebič?

Ano, každý pokoj je možné si vybavit vlastními el. spotřebiči (televize, rádio, varná konvice, lampa, mikrovlnná trouba). Užívání spotřebiče je zpoplatněno dle sazebníku fakultativních služeb a je povinností uživatele elektrospotřebiče zajistit 1x ročně jeho pravidelnou revizi.

Kdy mě mohou moji blízcí navštěvovat?

Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně bez omezení vždy s ohledem na noční klid od 22:00 do 6:00. Vstup do DDDV se zamyká v době od 20:00 do 5:30 hodin, kdy je ke vstupu třeba přivolat personál zvonkem. V ostatní dobu je hlavní vchod otevřen, pracovník vrátnice monitoruje pohyb osob.

Mám příbuzné z daleka, mohou v DDDV v rámci návštěvy přespat?

V případě potřeby umožňuje DDDV ubytování především pro rodinné příslušníky uživatelů a jejich známé. Jedná se 1 dvojlůžkový pokoj bez sociálního zařízení. Cena ubytování za jednu noc je 65 Kč.

Mohu opouštět DDDV na víkendy či dovolenou?

Uživatelé služby domov pro seniory DDDV pobývají mimo areál bez jakéhokoliv omezení. Vycházení a pobyt mimo DDDV u uživatelů služby Domov se zvláštním režimem je řešeno vnitřními pravidly poskytovatele.

Uživatel má právo odjíždět na delší pobyt mimo DDDV, dobu pobytu si určuje sám a ohlašuje ji předem personálu. Odhlášení stravy oznámí uživatel do 8:00 hod. den předem. Za pobyt mimo DDDV se ve vyúčtování vrací uživateli náklady na potraviny za neodebrané jídlo a 1/30 příspěvku na péči za celodenní nepřítomnost.

Když jsem umístěný v DDDV, mohu si odhlásit některé jídlo?

Ano, jídlo jde odhlásit, takže nemusíte odebírat celodenní stravu v plném rozsahu (snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře). Za odhlášenou stravu vracíme finanční hotovost ve výši normované hodnoty potravin, režijní náklady se nevrací.

Mohu mít u sebe na pokoji zvíře?

Bohužel vnitřní pravidla DDDV neumožňují chovat zvíře na pokoji. DDDV však zajišťuje prostřednictvím organizace Hafík zooterapie - ornitoterapii a canisterapii. Návštěvy v doprovodu domácích mazlíčků jsou samozřejmě povoleny.

Jsem kuřák. Může se u Vás kouřit?

V DDDV máme vyhrazené prostory na kouření. Na pokojích a mimo tyto prostory je kouření zakázáno.

Máte pokoje přizpůsobené manželským dvojicím tak, aby mohli žít nadále spolu?

Ano, v DDDV máme k dispozici dvoulůžkové či nadstandardní pokoje, kde spolu mohou společně žít blízké osoby.

Jak jsou zajištěny léky?

Léky, případně inkontinentní pomůcky mohou být dodávány prostřednictvím lékárny, která zajišťuje dovoz léků do Domova důchodců Dobrá Voda. Nebo si rodina uživatele recepty na léky vyzvedne na stanici v DDDV a léky bude uživateli vyzvedávat v lékárně, kterou si sama vybere.

Pečuji o blízkou osobu a potřebuji na dobu opravy bytu zajistit péči o ni, tedy asi na dobu 3 týdnů. Zajišťujete i krátkodobou péči?

Zřejmě máte na mysli tzv. odlehčovací službu, kterou bohužel neposkytujeme. Doporučujeme obrátit se na jiné organizace, které odlehčovací službu poskytují. Pomocí při vyhledávání může být Registr poskytovatelů sociálních služeb.