Nejčastěji kladené otázky 

1. Kde získám formuláře pro podání žádosti o umístění do Domova důchodců Dobrá Voda?

Žádost se podává na tiskopise Domova důchodců Dobrá Voda (dále jen DDDV), jehož součástí je i formulář Vyjádření lékaře. Zdravotní stav posuzuje Váš praktický lékař, pokud jste hospitalizován/a v nemocnici, může tak učinit ošetřující lékař. Výše uvedené formuláře jsou k dispozici na webových stránkách DDDV nebo se dají získat osobně v kanceláři sociálního úseku u sociálních pracovnic. Popřípadě po vzájemné domluvě se sociální pracovnicí je možné zaslat Vám tiskopisy poštou na Vámi uvedenou adresu.

V případě, že byl žadatel omezen ve svéprávnosti nebo má jiné oprávněné zastupování, k žádosti je nutné doložit Rozhodnutí o omezení svéprávnosti dle Nového občanského zákoníku či jiné oprávněné zastupování (Listina o jmenování opatrovníka, plná moc, zastupování členem domácnosti).

2. Jak postupovat v případě, kdy žadatel není schopen podpisu?

Žádost o poskytování sociální služby musí být podepsána výhradně žadatelem o sociální službu či jeho oprávněným zástupcem. V případě, že je s žadatelem obtížná slovní i písemná komunikace, doporučujeme zažádat příslušný soud, dle místa trvalého bydliště žadatele, o ustanovení opatrovníka dle Nového občanského zákoníku, příp. o ustanovení zástupce členem domácnosti.

Jestliže je žadatel schopen obsah žádosti pochopit a porozumět jí, ale vzhledem k tělesnému či smyslovému postižení nemůže číst a psát, opatří žádost podpisem, nemůže-li se podepsat, učiní namísto podpisu před alespoň dvěma svědky rukou nebo jinak vlastní znamení, ke kterému jeden ze svědků připíše jméno žadatele.

3. Po podání žádosti budu hned přijat?

Vaše žádost bude posouzena přijímací komisí DDDV, kterou tvoří vrchní sestra, vedoucí sociálního úseku a sociální pracovnice. Poté budete nejdéle do 30 dnů písemně vyrozuměn o zařazení do evidence žadatelů o sociální službu. V případě, že Vaše žádost bude komisí zamítnuta, písemně Vám sdělíme důvod zamítnutí. O přijetí do DDDV budete telefonicky vyrozuměn sociální pracovnicí.

Prosíme, včas aktualizujte svou žádost (změna zdravotního stavu, změna adresy a telefonního čísla).

Před přijetím žadatele do DDDV bude provedeno sociální šetření sociální pracovnicí a zdravotní sestrou v místě aktuálního pobytu žadatele. Během sociálního šetření dochází k vzájemnému informování, kdy sociální pracovnice poskytuje žadateli zejména informace o zařízení, nabídce poskytovaných služeb a jejich možném průběhu. Dále zjišťují u žadatele jeho potřeby, požadavky, osobní cíle a další potřebné informace. 

4. Jaká je čekací doba na přijetí?

Čekací doba na přijetí je velice individuální. Vzhledem ke skutečnosti, že jsme zařízení zřizované Jihočeským krajem, upřednostňujeme žadatele s trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji. Na přijaté žádosti nevedeme pořadník, o přijetí rozhoduje urgentnost žádosti, zdravotní a sociální situace žadatele. Čekací lhůta na přijetí do Domova důchodců Dobrá Voda se odvíjí od uvolnění vhodného místa a typu požadované sociální služby - Domov pro seniory má kapacitu 204 lůžek a Domov se zvláštním režimem má kapacitu 45 lůžek.

Přijetí do DDDV na sociální službu - Domov pro seniory je cca 3 - 12 měsíců, liší se dle pohlaví, požadavku na typ pokoje. U sociální služby - Domov se zvláštním režimem je čekací doba cca 6 - 18 měsíců, liší se dle pohlaví, požadavku na typ pokoje.

5. Co když můj příjem nepostačuje na úhradu?

Dle zákona o sociálních službách musí po úhradě za ubytování a stravu zůstat uživateli alespoň 15% jeho příjmu. V případě, že příjem uživatele nepostačuje na plnou úhradu za pobyt a stravu, úhrada za ubytování a stravu je přiměřeně snížena.

Pokud uživatel nemá vlastní příjem nebo jeho příjem nepostačuje na úhradu nákladů, může se poskytovatel dohodnout na spoluúčasti na úhradě nákladů a uzavřít smlouvu o spoluúčasti s osobou blízkou uživateli (či jinou fyzickou nebo právnickou osobou).

6. Je přiznání příspěvku na péči podmínkou pro přijetí do DDDV?

Příspěvek na péči je určen lidem, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby při zvládání jejich základních životních potřeb. Příspěvek na péči slouží v DDDV na úhradu péče o osoby, které se samy nedokážou obsloužit v činnostech, na které byl příspěvek přiznán. Pokud si myslíte, že na příspěvek na péči máte nárok, doporučujeme Vám podat si žádost o něj i v případě, že do DDDV nenastoupíte. Příspěvek na péči Vám pomůže financovat např. služby osobní asistence, pečovatelskou službu či odlehčovací službu. O příspěvek na péči je možné zažádat na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR, v jehož spádovém území má žadatel trvalý nebo hlášený pobyt.

7. Musím mít trvalé bydliště v okresu České Budějovice, když chci být u Vás přijat?

Trvalé bydliště není podmínkou pro umístění do DDDV. Jelikož jsme zřizováni Jihočeským krajem, dáváme přednost žadatelům z Jihočeského kraje.

8. Jaké je vybavení pokoje a je možné vybavit si pokoj i vlastním nábytkem?

Služba Domov pro seniory - ubytování je možné na jednolůžkovém či dvoulůžkovém pokoji nebo v apartmánu. Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem, jako je vestavěná šatní skříň, polohovací lůžko, noční stolek s úpravou pro podávání stravy a další vybavení. Součástí vybavení je televizní přijímač, lednice a dorozumívací zařízení se sestrami včetně zvonku, připojení na internet. Uživatelé mají možnost si pokoje dovybavit svým vlastním drobným nábytkem, dekorativními předměty jako jsou květiny, obrázky, fotografie či jiné oblíbené předměty. Podmínkou je zachování prostoru pro manipulaci s vozíčkem.

Pokoj může být s vlastní koupelnou, se společnou koupelnou pro dva pokoje neboj jen s umyvadlem. Všechny koupelny a sociální zařízení jsou bezbariérově řešené. Na každém patře je také centrální koupelna s polohovací vanou a bezbariérovým sprchovým koutem, kuchyňka a jídelna, která současně slouží jako společenská místnost s televizorem. Většina pokojů má bezbariérové balkony.

Služba Domov se zvláštním režimem - všechny pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem a polohovacími lůžky. Některé pokoje jsou vybaveny lednicí a televizorem. Uživatelé si mohou zútulnit své bydlení vlastními drobnými doplňky (např. květiny, obrázky, fotografie). Na obou patrech jsou k dispozici centrální koupelny s polohovací vanou a bezbariérovým sprchovým koutem, dále kuchyňky a společenské místnosti, které slouží zároveň jako jídelny. Společenské místnosti jsou svým vybavením koncipovány s ohledem na prvky biografie uživatelů. Zde mohou uživatelé relaxovat u reprodukované hudby nebo sledovat televizi.

V prvním patře je k dispozici venkovní terasa s celoročním využitím a ergoterapie, jejíž vybavení připomíná přirozené prostředí našich uživatelů. Je zde kuchyňská linka s vybavením, která je využívána k aktivizačním činnostem a kde mají uživatelé možnost vykonávat běžné činnosti s cílem zachování normality všedního dne. Ergoterapie je dále vybavena pomůckami pro aktivizaci uživatelů s demencí určené pro jednotlivé fáze demence (pomůcky pro reminiscenční terapii, kognitivní trénink, aromaterapii, trénink jemné motoriky).

Volný čas v DDDV je možné trávit v relaxační místnosti, která slouží nejen k odpočinku, ale také k setkávání s ostatními uživateli DDDV a návštěvami. V teplých měsících je možné svůj čas trávit v přilehlém parku, v altánu nebo na venkovních terasách, které jsou z části zastřešené. V novém společenském sále se odehrávají různé kulturní akce - hudební zábavy, přednášky, vystoupení dětí, promítání filmů atp.

K aktivně strávenému volnému času je k dispozici dílna pro pány a dílna pro dámy, kde je možné tvořit výrobky nejen k radosti, ale i užitku.

Dále je k dispozici knihovna, internetový koutek a bufet. Do DDDV také dochází pedikérka a kadeřnice. V DDDV je kaple, která je celodenně přístupná a kde se každé úterý konají mše.

9. Mohu používat vlastní elektrický spotřebič?

Po dohodě s DDDV může uživatel používat vlastní elektrospotřebiče za podmínek doložení platné účtenky nebo platného záručního listu, splnění norem ČSN a podrobení pravidelných kontrol. Užívání elektrospotřebiče je zpoplatněno dle aktuálního sazebníku fakultativních služeb. Za vlastní rádio a televizi si hradí uživatel sám koncesionářské poplatky. Uživatel rovněž sám hradí pravidelnou kontrolu svých elektrospotřebičů. Jejich užívání však nesmí rušit ostatní spolubydlící.

10. Kdy mě mohou moji blízcí navštěvovat?

Uživatelé mohou přijímat návštěvy denně bez omezení vždy s ohledem na noční klid od 22:00 do 6:00 hodin. Vstup do DDDV se zamyká v době od 20:00 do 5:00 hod, kdy je ke vstupu potřeba přivolat personál recepce zvonkem, který je umístěn těsně vedle hlavního vchodu do DDDV. V ostatní dobu je hlavní vchod otevřen.

11. Mám příbuzné z daleka, mohou v DDDV v rámci návštěvy přespat?

Bohužel, DDDV ubytování pro rodinné příslušníky uživatelů a jejich známé neumožňuje.

12. Mohu opouštět DDDV na víkendy či dovolenou?

Uživatelé sociální služby - Domov pro seniory DDDV pobývají mimo areál bez jakéhokoliv omezení. Vycházení a pobyt mimo DDDV u uživatelů sociální služby - Domov se zvláštním režimem je řešeno vnitřními pravidly poskytovatele. Uživatel má právo odjíždět na delší pobyt mimo DDDV, dobu pobytu si určuje sám a ohlašuje ji předem personálu. Odhlášení stravy oznámí uživatel do 8:00 hod den předem. Za pobyt mimo DDDV se ve vyúčtování vrací uživateli náklady na potraviny za neodebrané jídlo a 30,4 násobek příspěvku na péči za 24 hodin nepřítomnosti. Příspěvek na péči se nevrací, jestliže byla uživateli po celý kalendářní měsíc poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace.

13. Když pobývám v DDDV, mohu si odhlásit některé jídlo?

Ano, uživatel má možnost si odhlásit jednotlivá jídla, takže nemusí odebírat celodenní stravu v plném rozsahu (tj. snídaně, přesnídávka, oběd, svačina a večeře). Požadavek ohlásí vedoucímu pobytového oddělení nebo službu konajícímu zaměstnanci. Za odhlášenou stravu vracíme finanční hotovost ve výši normované hodnoty potravin, režijní náklady se nevrací.

14. Mohu mít u sebe na pokoji zvíře?

Vnitřní pravidla DDDV neumožňují chovat zvíře na pokoji. DDDV však zajišťuje prostřednictvím Výcvikového canisterapeutického sdružení HAFÍK canisterapii (návštěvy psů). Návštěvy v doprovodu domácích mazlíčků jsou samozřejmě povoleny.

15. Jsem kuřák. Může se u vás kouřit?

V DDDV máme vyhrazené prostory na kouření. Na pokojích a mimo tyto prostory je kouření zakázáno.

16. Máte pokoje přizpůsobené manželským dvojicím tak, aby mohli žít nadále spolu?

Ano, v DDDV máme k dispozici dvoulůžkové pokoje či apartmány, kde spolu mohou společně žít blízké osoby.

17. Jak jsou zajištěny léky?

Léky jsou dodávány prostřednictvím lékárny Domova důchodců Dobrá Voda. Je také možné, že si rodina uživatele recepty na léky vyzvedne na pobytovém oddělení v DDDV a léky bude uživateli vyzvedávat v lékárně, kterou si sama zvolí.

Inkontinenční pomůcky jsou také dodávány prostřednictvím lékárny DDDV. Postup může být změněn stejně jako u receptů, viz výše.

18. Pečuji o blízkou osobu a potřebuji na dobu opravy bytu zajistit péči o ni, tedy asi na dobu 3 týdnů. Zajišťujete i krátkodobou péči?

Zřejmě máte na mysli tzv. odlehčovací službu, kterou bohužel neposkytujeme. Doporučujeme obrátit se na jiné organizace, které odlehčovací službu poskytují. Pomocí při vyhledávání může být Registr poskytovatelů sociálních služeb na Portálu Ministerstva práce a sociálních věcí.