Jak podat žádost

Žádost se podává v originále na tiskopisu Domova pro seniory Dobrá Voda, jehož nedílnou součástí je i formulář Vyjádření lékaře, který vyplňuje praktický či ošetřující lékař. Pokud má žadatel ustanoveného oprávněného zástupce, je k žádosti nutné přiložit doklad o zastupování (Rozhodnutí o omezení svéprávnosti + Listina o ustanovení opatrovníka, plná moc, zastupování členem domácnosti apod.).

Uvedené formuláře je možné podat osobně na sociálním úseku Domova důchodců Dobrá Voda v úředních hodinách nebo zaslat poštou na adresu: Domov pro seniory Dobrá Voda, sociální úsek, Pod Lesem 16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic. Žádost může být též předána na recepci Domova.